PPT utreder og gir råd om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (0 -16 år). PPT er også sakkyndig for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. 

Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

Hva gjør PPT?

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte. Vi jobber blant annet med:

 • språk- og talevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale- og emosjonelle vansker – angst og usikkerhet
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • skolefravær
 • spørsmål om framskutt eller utsatt skolestart
 • overgang fra barnehage til skole, og fra barneskole til ungdomsskole og lignende

NB: Videregående skole har sin egen PP-tjeneste. Hadeland videregående PPT

Hvem kan kontakte PP-tjenesten?

Foreldre, barnehager, skoler, elever over 15 år og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PPT. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PPT før det blir en formell sak og henvisning. Barnehagene og skolene har faste kontaktpersoner i PPT.

Hvordan få tilbudet?

Hvis du som foresatt eller elev trenger hjelp, kan du henvende deg direkte til vårt kontor eller gjennom barnehagen eller skolen. 

Fyll ut henvisningsskjemaet du finner til høyre på denne nettsiden. Skriv ut skjemaet og undertegn. Skjemaet og vedlegg sendes til PPT. Velg pedagogisk rapport for enten skole eller barnehage som vedlegg til henvisningsskjemaet.

Logopedtjenesten har eget henvisningsskjema - logoped.

Krav til barnehagen og skolen

Før et barn eller ungdom henvises til PPT må barnehagen eller skolen selv vurdere hvordan barnet eller eleven kan hjelpes.

PPT kan hjelpe barnehagen eller skolen i denne fasen. Vi har faste møter med barnehager og skoler hvor vi kan drøfte bekymringer, etter samtykke fra foreldre. Vi kan gi råd om hvilke tiltak som kan prøves ut.

Barnehagen og skolen må prøve ut tiltakene før de henviser videre til PP-tjenesten.

Hvordan jobber PP-tjenesten når vi får en henvisning?

Etter at foreldre, barnehager, skoler eller andre instanser har tatt kontakt med oss og presentert problemet, blir vi enige om hvordan vi skal gå videre for å løse det. Det kan være ved å observere barnet i barnehagen eller skolen, ved kartlegging og testing, ved samtaler med foreldre og barnehage/skole.

I tillegg jobber PPT tverrfaglig med de andre kommunale tjenestene, etter samtykke fra foreldrene.

Den viktigste informasjonen får vi som regel fra foreldrene, som kjenner barnet best. Informasjon fra barnehage og skole er også viktig, og de er nære samarbeidspartnere med PPT.

PPT utarbeider sakkyndige vurderinger om spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehage, eller spesialundervisning for elever på skolen dersom de ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet i barnehage eller skole. Det betyr at vi sier noe om hvordan hjelpen eller opplæringen til barnet eller eleven bør være.