Hva en SFO-plass koster, avhenger av hvor mange timer du har kjøpt. Matpenger kommer i tillegg. 

Du betaler for SFO-plassen i ti måneder per år, juli og august er betalingsfrie måneder. Det er egne priser for sommer-SFO. Se prisliste under overskriften "Priser" på denne siden.

Tolv timer gratis SFO

Elever på 1. og 2. trinn har siden 2023 hatt tilbud om tolv timer gratis SFO. Tilbudet om gratis SFO gjelder opphold både på morgen og ettermiddag. Fra og med 1. august 2024 vil ordningen om gratis SFO utvides til også å gjelde elever på 3. trinn.

Du må fortsatt betale for kost (mat og drikke). Prisen for dette finner du under overskriften "Priser" på denne siden.

Gratis SFO blir trukket direkte fra din faktura. Gjennomsnittspris per time for opphold i SFO, er 167 kroner. Du kan maks blir trukket for tolv timer, som tilsvarer 2003 kroner.

Tilbudet om tolv timer gratis SFO vil også gjelde i ferier. 

Rabatt for søsken

Vi gir 25 prosent avslag i prisen for søsken. Rabatten gis barnet eller barna som har det rimeligste tilbudet.  Rabattordningen gjelder kun skolefritidsordningen, og har ingen kobling mot barnehage. Sommerferietilbudet har ikke søskenrabatt.

Hvis du har barn i både barnehage og SFO, kan du søke om SFO-rabatt. Du finner mer informasjon om ordningen her.

Hvem kan søke om redusert betaling på SFO?

Foresatte til elever i 1.–4. trinn med en samlet inntekt i husholdningen under 639 833 kr kan søke om redusert foreldrebetaling.

 • Maksprisen for SFO-tilbudet må være høyere enn seks prosent av den samlede bruttoinntekten til husholdningen for at søknaden skal innvilges. 
 • Hvis foresatt som søker har samboer, som ikke er far/mor til barnet, skal også denne inntekten legges til husholdningens bruttoinntekt.
 • Det er ikke en forutsetning at barnet har heltidsplass for at foresatte skal omfattes av ordningen.
 • Du kan først søke om redusert betaling når du har plass i SFO. 
 • Redusert pris gjelder kun prisen for opphold. Alle må betale Gran kommunes sats for mat (kost).
 • Om du får reduksjon og hvor mye prisen i så fall reduseres, avhenger av SFO-plassen du søker om og prisen i forhold til inntekten.

Foresatte til elever med spesielle behov som går i 5.–7. trinn kan søke om å få gratis opphold i SFO.  

 • Foresatte må betale Gran kommunes sats for mat (kost). 
 • Når vi mottar søknad om gratis opphold, vil saksbehandler kontakte rektor/PPT for å få bekreftet behovet.
   

Slik søker du om redusert foreldrebetaling eller gratis plass

Når du har plass i SFO, kan du søke om redusert foreldrebetaling for elever på 1.–4. trinn.​ Du kan søke om gratis SFO for elever med særskilt behov, på 5–7. trinn. Du må betale vanlig pris for mat.

Du søker via Visma Flyt Skole på nett:

Hvis du skal endre SFO-plassen, må du søke på nytt.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for å søke om redusert foreldrebetaling er 1. august, for at søknaden skal bli vurdert før skoleåret starter.

Selvstendig næringsdrivende vil få utsatt behandling av søknaden til skattemeldingen er klar.

Hvis du søker etter 1. august, vil vedtaket gjelde fra første hele måned etter søknadstidspunktet. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.
 
Alle må søke hvert år.

Du må levere informasjon om inntekten din

For å behandle søknadene må vi ha dokumentasjon på husstandens inntektsopplysninger. Disse opplysningene må du laste opp elektronisk når du sender søknaden i Visma Flyt Skole. Kommunen har tilgang til inntekts- og skatteopplysninger i Altinn. Vi oppfordrer allikevel søkere om å legge ved dokumentasjon på inntekt ved søknaden.

Du legger ved skattemelding fra forrige år når du søker. Selvstendig næringsdrivende vil få utsatt behandling av søknaden til skattemeldingen er klar.

Er inntekten din endret etter den siste skattemeldingen din, eller mangler det inntekt i skattemeldingen? Da har du plikt til å opplyse om, og dokumentere dette når du søker. 

Endres inntekten i løpet av skoleåret? Da må du gi beskjed til skolen. Du må da søke på nytt og sende inn oppdatert dokumentasjon på ny inntekt.

Eksempler på varig nedgang i inntekten:

 • bortfall ved død
 • samlivsbrudd
 • tap av arbeidsinntekt 

Eksempler på dokumentasjon av inntekt:

 • lønnslipper / bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/ årslønn, sluttattest, oppsigelsesbrev eller lignende
 • vedtak om dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, overgangsstønad, fødselspenger, introduksjonsstønad eller sosialhjelp
 • dokumentasjon fra Lånekassen
 • dokumentasjon fra skole/studiested, studentbevis, kopi av betalt semesteravgift

Bor foreldrene hver for seg og bor barnet fast hos begge? Da er det inntekten i husholdningen til forelderen med samme folkeregistrerte adresse som barnet, som skal legges til grunn i vurderingen. 

Har du spørsmål om redusert betaling?

Har du spørsmål om ordningen med redusert foreldrebetaling og gratis plass for barn med særskilt behov for tilrettelegging? 

Da kan du ta kontakt med rektor på skolen hvor barnet ditt er elev.

Eksempel på redusert betaling

 Jeg har et barn i SFO som har heltidsplass. Min husholdnings inntekt er 500 000 kroner.

Foreldrebetalingen for ett år skal ikke overstige seks prosent av husholdningens samlede inntekter for ett år. Når min husholdning tjener 500 000 kroner, som er lavere enn satsen på 639 833 kroner, kan vi søke om redusert betaling.

En heltidsplass i SFO består av fem dager før skolestart og fem dager etter skoleslutt til klokken 16.30. Heltidsplassen koster 3 839 kroner per måned. Med en samlet inntekt på 500 000 kroner vil seks prosent av inntekten utgjøre 30 000 kroner i året. Det betales for ti måneder og heltidsplassen vil koste 3 000 kroner per måned.

Reduksjonen per måned er 3 839 kroner minus 3 000 kroner, som er 839 kroner per måned.